Frydenbø har løsningen som tilfredsstiller NOx kravene

Med Norges lange kyst og mange fjorder har det alltid vært naturlig å bruke sjøen til frakt av varer, tjenester og mennesker. Store deler av de totale norske utslippene kommer fra sjøtransport.

Fra 1.1.2021 er det innført internasjonale utslippskrav for NOx for å redusere miljøavtrykket til marin industri.

Kravene IMO Tier III gjelder fartøy som opererer i ECA-områder for NOx. Kravet gjelder ikke for fritidsfartøy med største lengde mindre enn 24 meter. For alle andre fartøy uansett lengde og som er i næringsaktivitet, gjelder kravet for motorer med en effekt på 130 kW og over, dersom installert etter den 01.01.2021.

Vi har utviklet et enkelt og fleksibelt system som oppfyller utslippskravene sør for 62 breddegrad

Som en konsekvens av de nye utslippskravene og mangel på tilfredsstillende løsninger i markedet, bestemte vi oss for å utvikle vårt eget system.

Frydenbø ATS

Løsningen ble et Selective Catalytic Reduction System (SCR) som vi sammen med samarbeidspartneren Eminox utviklet for å møte økende krav til reduksjon i utslipp. Produktet har fått navnet Frydenbø ATS (after treatment system), og er i dag tilgjengelig i markedet.

Det var svært viktig for oss å lage et system som var fleksibelt, enkelt å tilpasse og som selvsagt tilfredsstiller de nye utslippskravene.

Systemet består av 4 hovedkomponenter, nox katalysator, tank med pumpe, mixer pipe og en våteksos albue og kan tilpasses de fleste motorer på markedet.

Kartet viser hvor de nye kravene er gjeldende

Så hva betyr dette?

Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1 januar 2021 eller senere, og som opererer i North Sea Emission Control Area (NSECA) på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.

NOx Nivå III krav, gjelder også ved større ombygginger av dieselmotor fra 1. januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.

Med ordlyden «større ombygginger» betyr i denne sammenhengen følgende:

1. motoren skiftes ut med en dieselmotor eller en ekstra dieselmotor installeres, eller

2. det foretas en vesentlig endring av motoren, som definert i den reviderte NOx-koden fra 2008, eller

3. motorens høyeste kontinuerlige effekt økes med mer enn 10 % sammenlignet med den høyeste kontinuerlige effekten som motoren opprinnelig er sertifisert for.

Skifte til dieselmotor som ikke er nøyaktig lik dieselmotoren som den erstatter

Hvis en erstatningsdieselmotor, med lignende effektuttak, som oppfyller NOx Nivå III krav ikke er kommersielt tilgjengelig 1. januar 2021 eller senere, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.2.2, så omfattes ikke erstatningsdieselmotoren av NOx Nivå III krav som gjelder i NSECA på eller etter 1. januar 2021.
Da gjelder NOx Nivå II krav.

Rederiet må dokumentere at det har søkt etter kompatible NOx Nivå III-motorer og forklare hvorfor den nærmeste tilgjengelige motoren med hensyn til størrelse eller ytelse ikke er passende for installasjon om bord i fartøyet.
Søket skal omfatte motorer produsert av andre produsenter enn produsenten av den originale motoren.
Dokumentasjonen vil bli vurdert av Sjøfartsdirektoratet.
Dokumentasjonen og Sjøfartsdirektoratets bekreftelse på at erstatningsmotoren ikke må oppfylle NOx Nivå III krav, skal oppbevares sammen med erstatningsmotorens EEIAP-sertifikat.

Dieselmotor installert i skip med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW

En dieselmotor med en effekt på mer enn 130 kW installert på et skip bygget 1. januar 2021 eller senere med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW og som skal operere i NSECA, må ikke oppfylle NOx Nivå III krav,
hvis utformingen eller konstruksjonen av skipet medfører at NOx Nivå III krav ikke kan oppfylles, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.2.2.

Ønsker du å vite mer kan du ta kontakt med en av våre eksperter;